Termat dhe Kushtet

1. Për këtë dokument:

1.1 Ky dokument përcakton termat dhe kushtet ("Kushtet", "këto Kushte") të një shitje LEMA Technology ("LEMA"), të blerë nga një Tregtar, A&D Firmë, Grup Blerjeje, Përdorues Fundi, Konsumator me Pakicë ose ndonjë entitet tjetër ("Blerësi")

1.2 LEMA mund t'i ndryshojë këto Kushte në çdo kohë. Këto ndryshime nuk do të ndikojnë në asnjë porosi të paraqitur tashmë nga Blerësi.

2. Përkufizimet:

2.1 Në këto kushte, termat e mëposhtëm do të kenë këto kuptime:

- Dita e Biznesit: nga e hëna në të premte. përveç bankave ose festave të tjera publike

- Kontrata: Marrëveshja e formuar kur LEMA bie dakord t'i sigurojë Mallra Blerësit me një Çmim të rënë dakord, dhe që përfshin këto Kushte

- Adresa e Dorëzimit: Adresa e Dorëzimit e siguruar nga PURCHASER tek LEMA.

- Mallrat: Mallrat e porositura nga Blerësi

- Çmimi: çmimi i Mallrave siç njoftohet nga LEMA dhe më pas bie dakord që t'ia sigurojë Mallrat Blerësit

- LEMA: LEMA Technology, një kompani e regjistruar në Kinë, me numrin e telefonit primar të kontaktit: +86 10 69412688

- Blerësi: çdo person ose subjekt që urdhëron Mallra nga LEMA Technology

3. Aplikacion:

3.1 Këto Kushte zbatohen për të gjitha porositë e bëra nga Blerësi përveç nëse kushtet alternative janë shkruar dhe rënë dakord specifikisht. Asnjë term ose kusht tjetër nuk do të zbatohet.

 

4. Çmimi:

4.1 Të gjitha listat e çmimeve, broshurat dhe katalogët kanë për qëllim vetëm një udhëzues dhe çmimi i të gjitha mallrave do t'i nënshtrohet konfirmimit nga LEMA kur Blerësi vendos një porosi. Çdo ofertë që LEMA bën për të siguruar Mallra në një Çmimi i caktuar do të mbetet i hapur vetëm për 30 ditë përveç nëse tregohet ndryshe në një vlerësim të LEMA-s. Pas kësaj periudhe, Oferta LEMA do të tërhiqet.

 

5. Porositë e blerjes:

5.1 Kontrata për sigurimin e Mallrave ndërmjet Blerësi dhe LEMA do të formohet kur LEMA njofton Blerësi për Çmimin e Mallrave dhe Kushteve këtu ("porosia"), dhe Blerësi dëshiron të vazhdojë me porosinë e Mallrave.

5.2 Ju mund të dërgoni urdhra blerjeje përmes postës elektronike tek përfaqësuesi ynë i shitjeve. Të gjitha porositë e blerjes duhet të përfshijnë: Informacionin tuaj të plotë të faturimit, përfshirë adresën e faturimit, personin e kontaktit dhe numrin e tij të telefonit. Informacion i plotë i transportit (ku duhet të dërgohen mallrat) përfshirë adresën fizike, personin e kontaktit dhe numrin e tyre të telefonit, dhe çdo kërkesë të veçantë të dërgesës (kërkesa të veçanta të dërgesës mund të shkaktojnë tarifa shtesë të dërgesës), dhe intervalin e kërkuar të dërgesës (jashtëzakonisht e rëndësishme - shih më poshtë )

Data e kërkuar e dorëzimit është një element i kërkuar i porosisë. Dështimi për të treguar një datë të dorëzimit do të rezultojë në dërgimin e porosisë sa më shpejt që të jetë gati. Tregimi i një date të dorëzimit që është më herët se sa afatet e deklaruara për artikujt në porosi do të rezultojë në dërgimin e porosisë sa më shpejt që të jetë gati. Nëse një datë e caktuar e dorëzimit është e nevojshme, ju lutemi tregoni një sërë datash që janë të pranueshme pasi nuk mund të jetë e mundur të dorëzohen në një datë të caktuar. Nëse një porosi nuk mund të merret deri në një datë të caktuar, ju lutemi tregoni një datë “jo para”, me kuptimin që porosia mund të mbërrijë në çdo kohë pas asaj date dhe nuk do të mbërrijë domosdoshmërisht të nesërmen.

5.3 Urdhrat e blerjes të pranuar nga LEMA nuk mund të ndryshohen ose anulohen pa pëlqimin e LEMA, i cili pëlqim mund të kushtëzohet nga marrëveshja e Konsumatorit për të paguar shpenzime të rritura ose shtesë që rezultojnë nga ndryshimi ose anulimi i kërkuar, duke përfshirë por pa u kufizuar në njëzet e pesë përqind (25%) ) tarifa e anulimit nëse porosia anulohet ose ndryshohet brenda një minimum prej tridhjetë (30) ditësh para datës së pritshme të dorëzimit siç njihet. Produktet me mundësi të personalizuara nuk mund të anulohen ose të kthehen.

6. Delivery:

6.1 Të gjitha kostot e dorëzimit do të paguhen nga Blerësi përveç nëse LEMA bie dakord ndryshe me shkrim.

6.2 Dorëzimi do të bëhet në Adresën e Dorëzimit të siguruar nga Blerësi Në porosi. Asnjë porosi nuk do të pranohet ose përpunohet pa një Adresë të Dorëzimit të konfirmuar.

6.3 LEMA nuk pranon përgjegjësi për çdo dëmtim të Mallrave që ndodh gjatë tranzitit. I gjithë rreziku në Mallra do të kalojë tek Blerësi kur Mallrat largohen nga depoja LEMA.

6.4 Të gjitha kohët e dorëzimit janë të përafërta dhe mund të ndryshojnë. Çdo vonesë në dorëzim nuk do t'i japë Blerësi të drejtën të mbajë pagesa për të refuzuar marrjen e mallrave, për të marrë ndonjë rimbursim të gjobës, ose për të zgjidhur kontratën

6.5 responsibilityshtë përgjegjësia e Blerësi të sigurojë që ka qasje të sigurt të përshtatshme në Adresën e Dorëzimit për Mallrat që Blerësi ka porositur, duke marrë parasysh madhësinë, peshën dhe pjesën më të madhe të Mallrave që Blerësi ka porositur. Nëse Mallrat e porositur nuk mund të mbingarkohen për shkak të qasjes joadekuate, Mallrat mund të kthehen në magazinën e mallrave dhe tarifat shtesë të magazinimit të mallrave dhe tarifat shtesë të ri-dorëzimit mund të zbatohen.

6.6 responsibilityshtë përgjegjësia e Blerësi të sigurojë që Blerësi të ketë matur zonën në të cilën do të instalohen Mallrat (si dhe të gjitha zonat e hyrjes në zonën e instalimit) në mënyrë korrekte për të siguruar që ka qasje adekuate

merrni parasysh madhësinë, peshën dhe pjesën më të madhe të Blerësi i Mallrave që ka porositur.

6.7 Nëse Blerësi nuk është i pranishëm për të mbledhur Mallrat ose Blerësi refuzon pa arsye të marrë dorëzimin e Mallrave. LEMA mund të ngarkojë Blerësi me kosto të arsyeshme të kthimit të Mallrave në depon e mallrave, kosto të arsyeshme të magazinimit dhe tarifa të arsyeshme për dërgimin e Mallrave te Blerësi. Në asnjë rrethanë, refuzimi i një dërgese nuk përbën anulimin e një porosie ose pretendimin për të rimarrë ose mohuar pagesën për porosinë.

7. Forca madhore:

7.1 Ndërsa LEMA përpiqet të kryejë të gjitha porositë brenda kohërave të cituara, rrethana të caktuara jashtë kontrollit të LEMA mund ta parandalojnë këtë. Këto rrethana përfshijnë fatkeqësi natyrore të tilla si zjarri, përmbytjet, stuhitë e dhunshme, mosmarrëveshjet e punës që ndërpresin shërbimin, përjashtimet, vështirësitë e transportit, dështimi i makinës, parazgjedhja e furnizuesve, dështimi i furnitorëve për të siguruar mallra ose përbërës ose vështirësi të ngjashme të pakontrolluara. Nëse paraqiten rrethana të tilla. LEMA do të ketë të drejtën dhe do t'i lihet koha për të: (i) kërkuar marrëveshje alternative me Blerësin, (ii) të mos sigurojë më Mallra dhe t'i sigurojë Blerësi një rimbursim të plotë, ose (ii) të sigurojë Mallrat vetëm pasi të lejojnë rrethanat përkatëse

 

8. Kushtet e pagesës:

8.1 Blerësi bie dakord të paguajë Çmimin, tarifat e dorëzimit dhe çdo tarifë tjetër të rënë dakord. Ne rekomandojmë Blerësi të përdorë Transferimin Telegrafik (T / T) si metoda më e zakonshme në Kinë, Nëse Blerësi dëshiron të zbatojë ndonjë kusht tjetër pagese të tillë si Letër Kredia në shikim (L / C në shikim) ose Dokumente kundrejt pagesës në shikim ( D / P në shikim), Blerësi duhet të konfirmojë me përfaqësuesin tonë të shitjeve para se të vendosni ndonjë porosi.

8.2 Në qoftë se nuk bihet dakord për ndryshe, kushtet e pagesës për Mallrat do të jenë 70% e çmimit të paguar paraprakisht në kohën e porosisë dhe bilancit të pagesës që i duhet para datës së transportimit. Prodhimi i porosisë nuk do të fillojë derisa të merret pagesa e parë e depozitës 70%. Nëse të dy palët bien dakord për periudha speciale të produktit prej 4 javësh ose më pak, pagesa e plotë paguhet menjëherë pas porosisë.

8.3 Çdo kusht tjetër përveç kushteve të përmendura në 8.2 këtu kërkon një kërkesë kredie të aprovuar nga LEMA.

8.4 Të gjitha faturat paguhen në fund të zyrës së regjistruar LEMA / ose përmes llogarisë bankare siç thuhet në Faturë. Në rast të mospagimit deri në datën e caktuar.

LEMA ka të drejtë (i) të marrë nga Blerësi interes prej 1% në muaj për të gjitha shumat e papaguara (ii) për të marrë nga Blerësi një shumë tjetër prej 10% të të gjitha shumave të papaguara ose 100 $ (cila është më e madhe); dhe / ose (iii) të pezullojë dhe / ose të përfundojë pa njoftim të gjitha marrëveshjet me Blerësi (përfshirë këtë Kontratë) pa kompensim ose kthim të shumave të paguara sipas marrëveshjeve të tilla.

8.5 Visa, MasterCard dhe Western Union pranuan me një tarifë përpunimi prej 3.75%.

8.6 Të gjitha pagesat duhet të bëhen në fondet amerikane.

 

9. Defektet dhe ankesat:

9: 1 Blerësi duhet të inspektojë menjëherë Mallrat pas mbërritjes at Adresa e Dorëzimit.

9.1.1 HAPAT P TOR T NDRMARRJEN KUR PRANING DRGIMET

(i) VERIFIKO SHUM COUNT

Sigurohuni që të merrni aq kartona sa janë shënuar në faturën e dorëzimit. Nëse zbulohet ndonjë mungesë, shënoni saktësisht se sa kartonë janë të shkurtër në faturën e dorëzimit të transportuesit dhe vërini që shoferi të shënojë mungesën në kopjen tuaj.

(ii) VLER KUJDES Cdo karton për dëmtim

Nëse dëmtimi është i dukshëm, shënoni këtë fakt në faturën e dorëzimit dhe bëni që shoferi të shënojë qartë dëmin në kopjen tuaj. Nëse dyshoni se përmbajtja e kartonit mund të dëmtohet, insistoni që shoferi të mbetet i pranishëm ndërsa hapni kartonin dhe së bashku të inspektoni përmbajtjen. Çdo dëm i fshehur i zbuluar duhet të shënohet gjithashtu në faturën e dorëzimit dhe në kopjen tuaj. Sigurohuni që të ruani kopjen tuaj.

(iii) MENjëherë, pas dorëzimit, hapni të gjitha kartonët dhe inspektoni dëmin e fshehur

Të gjitha kartonët duhet të hapen dhe përmbajtja të kontrollohet për dëmtime të mundshme të fshehura.

(iv) RAPORTONI ÇDO PROBLEM SHMSRBIMI KLIENTIT TEM LEMA MENJHER (+86 10 69412688)

Nëse zbulohet dëmtimi, detajet duhet të raportohen menjëherë tek LEMA. Mos raportimi i dëmit të fshehur brenda 5 ditëve kalendarike nga data e dorëzimit mund të rezultojë që transportuesi të mohojë pretendimin dhe çdo kosto zëvendësimi mund të jetë përgjegjësia juaj.

9.1.2 HAPAT ND TRMARRJES KUR CARRIER B MN INSPEKTIMIN E SENDEVE T D DAMMTUARA

(i) KANVE DEDMTUAR ARTIKUJT N IN ZONN PRANUESE

Sigurohuni që sendet e dëmtuara nuk janë zhvendosur nga zona pritëse. Lejoni inspektorin të inspektojë sendet e dëmtuara, kartonët, materialet e paketimit të brendshëm dhe faturën e mallrave. Sigurohuni që të mbani faturën tuaj të dorëzimit pasi që do të nevojitet si dokumentacion mbështetës kur të paraqitet kërkesa.

(ii) PAS INSPEKTORIT TILL PLOTSON RAPORTIN, LEXONI ME KUJDES PARA NIGNSHKRIMIT

Nëse nuk jeni dakord me ndonjë deklaratë të bërë nga inspektori mbi raportin, mos e nënshkruani atë. Nëse riparimet nuk do të jenë plotësisht të kënaqshme, sigurohuni që inspektori kërkon zëvendësimin në raportin e inspektimit. Një artikull i ri mund të porositet vetëm nëse raporti specifikon "zëvendëso".

(iii) VAZHDONI T R MBAJTEN TREGTIA E D DMTUAR

Edhe pse inspektimi ka përfunduar, artikujt e dëmtuar nuk mund të përdoren ose asgjësohen pa lejen me shkrim nga transportuesi ose LEMA. Pasi kërkesa të zgjidhet, transportuesi ose do të marrë sendet e dëmtuara ose do t'ju dërgojë një letër që ju kërkon të hidhni mallin.

9.2 Nëse Blerësi ka ndonjë ankesë në lidhje me natyrën, sasinë, cilësinë ose gjendjen e jashtme të Mallrave ose ndonjë ankesë tjetër në lidhje me Mallrat e cila është e dukshme. Blerësi duhet të këshillojë LEMA në kohën e dorëzimit dhe ta regjistrojë atë në kopjen origjinale të dokumenteve të transportit dhe / ose raportit të dorëzimit.

9.3 Nëse Blerësi ka ndonjë ankesë për ndonjë defekt jo të dukshëm në Mallra. Blerësi duhet të këshillojë LEMA menjëherë për zbulimin e defektit. Çdo kthim i Mallrave do t'i nënshtrohet marrëveshjes me shkrim të LEMA-s.

9.4 Pranimi i Mallrave të kthyera gjithmonë i nënshtrohet diskrecionit të LEMA dhe nuk tregon marrëveshjen LEMA që mbajnë koston e kthimit. Ekzistenca e një ankese nuk e lehtëson Blerësi nga detyrimi i Blerësit për të paguar Çmimin në datën e deklaruar të afatit.

9.5 Pa u kufizuar në sa më sipër. Blerësi nuk do të ketë të drejtë të kthejë mallrat nëse:

(i) Produkti është bërë sipas specifikimeve të Blerësi ose janë personalizuar në Blerësi; ose (ii) Blerësi ka ndërhyrë ose modifikuar Mallrat në ndonjë mënyrë.

10. Mbajtja:
· 10.1 Deri në pagimin e plotë të Çmimit, LEMA ruan pronësinë mbi Mallrat dhe Mallrat duhet të mbahen në gjendjen e tyre origjinale.
10.2 Në rast pagese të vonuar, LEMA ka të drejtë të marrë Mallrat nga Blerësi me rrezikun dhe koston e Blerësit dhe pa paralajmërim.
11. Përfundimi:

11.1 Nëse Blerësi nuk arrin të kryejë ndonjë nga detyrimet e Blerësi sipas Kontratës ose në përputhje me ndonjë nga garancitë e përcaktuara më poshtë, LEMA do të ketë të drejtën të zgjidhë Kontratën pa njoftim. Blerësi do të kërkohet të paguajë për të gjitha Mallrat e plota përmes prodhimit që ka dërguar (ose është planifikuar të dërgohet) te Blerësi dhe do të paguajë për të gjitha dëmet, me një minimum fiks absolut prej 30% të çmimit të rënë dakord (ose në rastin e porosive) që përfshin produkte të personalizuara ose produkte të bëra në një konfigurim jostandard ose me porosi, 50% të çmimit të rënë dakord).

12. Garancia:

12.1 LEMA i ofron Blerësit një Garanci të Kufizuar të Produkteve për të gjitha Produktet. Nga data e blerjes, garancia e LEMA mbulon artikujt më poshtë si më poshtë:

  • Garanci 3 Vite për Produkte të Nivelit Industrial

Kontrollues video muri: Seria VK / Seria VK Lite-B / Seria VK Lite-S / Seria NP Pro

Matrix Switcher: Seri MT / Seri AM

 

  • 2 vjet garanci për produktet e nivelit komercial

Kontrolluesi i murit video: Seritë CR, Seritë CS, Seritë CE, Seritë CL, Seritë TK, Seritë TM, Seritë TS

 

  • Garanci 1 Vite për Produkte të Shfaqura dhe të Tjera

Ekran LCD, Ekran LED, Zgjatues AV, Splitter, Procesor Rrotullimi Video, Procesor Mbivendosje Titrash, Procesor Korrigjimi Gjeometrik, Konvertues, Kabllo, Kllapa

 

12.2 Garancia do të zbatohet vetëm nëse Blerësi njofton LEMA menjëherë në zbulimin e ndonjë defekti në Mallrat që i atribuohet drejtpërdrejt një gabimi në prodhim ose prodhim. Çdo kosto shtesë e pretendimit sipas kësaj garancie siç janë taksat dhe shpenzimet e transportit do të përballohen nga Blerësi. Me bërjen e një kërkese garancie, LEMA do të hetojë defektin e pretenduar në Mallra. Nëse rezultatet e këtij hetimi tregojnë se Mallrat janë me defekt si rezultat i dizajnit ose prodhimit të LEMA, Mallrat e blera do të zëvendësohen plotësisht ose pjesërisht nga Mallra të natyrës dhe cilësisë së ngjashme.

12.2 Asnjë garanci nuk do të zbatohet në rrethanat e mëposhtme jo të kufizuara:

(a) Çdo përdorim ose abuzim i pahijshëm i Mallrave, përfshirë çdo mosrespektim të udhëzimeve LEMA në lidhje me përdorimin e Mallrave;

(b) çdo mungesë mirëmbajtjeje të Mallrave;

(c) Nëse Mallrat janë përdorur për një qëllim për të cilin nuk ishin destinuar

(d) nëse Blerësi shpërfill ndonjë term të këtyre kushteve.

12.3 Në rast se LEMA kryen riparime, garancia do të kufizohet në ato riparime që LEMA ka rënë dakord të kryejë ose ndonjë pjesë zëvendësuese që LEMA ka rënë dakord të furnizojë në Kontratë. LEMA do të ngarkojë Blerësi për të gjitha rregullimet, riparimet, ndryshimet dhe / ose zgjatjet përveç nëse ato janë rënë dakord si pjesë e Kontratës fillestare.

12.4 Porositë e personalizuara nuk mund të anulohen pasi të vihen në prodhim.

13. Pronë intelektuale:

13.1 Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që rrjedhin nga ekzekutimi i porosive me porosi, duke përfshirë në lidhje me ndonjë vizatim, tekst dhe model, do të licencohen nga PURCHASER në LEMA mbi një bazë jo-ekskluzive, në të gjithë botën. Blerësi do të përfundojë të gjitha aktet dhe do të hyjë në çdo marrëveshje të nevojshme për të qenë në përputhje me këtë klauzolë.

13.2 Blerësi garanton që prodhimi, prodhimi dhe shpërndarja përfundimtare e Mallrave nuk shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë dhe Blerësi dëmshpërblen LEMA kundër të gjitha pretendimeve të palëve të treta që dalin nga çdo pretendim i shkeljes së të drejtave të pronës intelektuale të një pale të tretë dhe Blerësi do të kompensojë LEMA për dëmin (si direkt ashtu edhe indirekt) që LEMA do të pësojë. Si kusht i kontratës, Blerësi bie dakord që të lejojë LEMA të përdorë imazhet e Mallrave siç janë instaluar në vendndodhjen e PURCHASER për portofolin e marketingut dhe promovimit të LEMA. Duke lejuar që LEMA të përdorë imazhe dhe fotografi të Mallrave, Blerësi automatikisht do të transferojë te LEMA një licencë për të përdorur këto imazhe pa kufizim për qëllimin e promovimit të produkteve dhe shërbimeve të LEMA.

14. Pa përgjegjësi për humbjet e biznesit:

14.1 Në masën më të plotë të lejueshme sipas ligjit në fuqi, LEMA heq çdo dhe të gjitha garancitë e çdo lloji, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, në lidhje me Mallrat. Kjo nuk ndikon në të drejtat ligjore të Blerësi si konsumator.

2 LEMA nuk do të jetë përgjegjës, në kontratë, kundërvajtje (duke përfshirë, pa kufizim, neglizhencë), parakontratë ose përfaqësime të tjera (përveç keqinterpretimeve mashtruese ose neglizhencë) ose ndryshe jashtë ose në lidhje me këto Kushte për: (i) ndonjë humbjet ekonomike (përfshirë pa kufizim humbjen e të ardhurave, fitimeve, kontratave, afarizmit ose kursimeve të parashikuara); ose (ii) çdo humbje e vullnetit të mirë ose reputacionit; ose (iii) çdo humbje të veçantë ose indirekte të pësuar ose të pësuar nga ajo palë që rrjedh nga ose në lidhje me dispozitat e ndonjë çështjeje nën Kushtet.
15. Të përgjithshme:
15.1 Caktimi nga Blerësi: Blerësi nuk mund të transferojë përfitimet e kontratës ose ndonjë të drejtë sipas saj tek dikush tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të LEMA-s.
15.2 Caktimi nga Kompania: LEMA do të ketë të drejtë të caktojë përfitimin e Kontratës dhe çdo borxh sipas Kontratës.
15.3 Nënkontraktimi: LEMA mund të nënkontraktojë detyrimet e saj sipas kontratës.
15.4 Kushtet e pavlefshme: Secila prej kushteve të kontratës është e veçantë dhe e ndashme, dhe nëse ndonjë afat mbahet i pavlefshëm ose i pavlefshëm, ai do të pritet dhe kushtet e mbetura do të vazhdojnë në fuqi të plotë.
15.5 Heqja dorë: LEMA me raste, në diskrecionin e vetëm dhe absolut të LEMA, mund të vendosë të mos ushtrojë ose të presë para se të ushtrojë të drejtat e LEMA. Nëse LEMA e bën këtë, LEMA do të ketë ende të drejtë të këmbëngulë në kushtet e rrepta të Kontratës në ndonjë datë të mëvonshme.
15.6 Ligji dhe juridiksioni: Kontrata rregullohet nga ligjet e Republikës Popullore të Kinës dhe gjykatat e Pekinit kanë juridiksion ekskluziv.

Regjistrohu për Buletinin tonë

Merrni lajmet më të fundit në lidhje me shërbimet dhe produktet tona.

Regjistrohu tani

English English
Qendra e Mbështetjes
telefon   +86 10 64912688
kuti postare   [email mbrojtur]
NA KONTAKTONI

Të drejtat e autorit © 2020 LEMA Technology Të gjitha të drejtat e rezervuara            sitemap | Termat dhe Kushtet | Ligjore  | SSL 

?>